ทำเนียบวิทยากร

สมณะเสียงศีล ชาตวโร

วิทยากรฝ่ายบริหาร และให้ความรู้พิเศษ ผู้ทรงภูมิปัญญาปราชญ์ชาวบ้าน นำเข้าสู่กิจกรรมภาคศาสนา เช่นทำวัตรเช้า เทศน์พิเศษ และให้คำปรึกษาด้านอื่นๆ

สมณะนึกนบ ฉันทโส

วิทยากรที่แนะนำให้รู้จักใช้ภูมิปัญญาในการพึ่งตนเอง ในเรื่องการปรุงรสอาหาร การถนอมอาหาร และการแปรรูปอาหาร รวมทั้งแนะนำสูตรต่างๆ ในการประกอบอาหารให้มีคุณค่าทางยารักษาโรค

อ.สามารถ หนูทอง จากสุพรรณบุรี

วิทยากรพิเศษ เชี่ยวชาญด้านกสิกรรมไร้สารพิษแบบครบวงจร ให้ความรู้เรื่องกสิกรรมไร้สารพิษ และการนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ในภาคกสิกรรม

คุณนันท์ ภักดี จากอาศรมพลังงาน

วิทยากรพิเศษ เชี่ยวชาญด้านพลังงานทดแทน ให้ความรู้เรื่องพลังงานทดแทนที่ไม่ต้องพึ่งพาน้ำมัน โดยการใช้น้ำมันพืชแทนและพลังงานแสงอาทิตย์

อ.โรจน์อนันต์ รัตนรังสฤษฏ์ จากสุโขทัย

วิทยากรพิเศษที่มากความสามารถ มาให้ความรู้เรื่องของสมุนไพรไล่แมลงสูตรชาวบ้าน และการเพาะถั่วงอกชุดเล็กและอื่นๆ อีกมากมาย

ร.ต.อ.สามารถ นารถสูงเนิน จากโคราช

อาจารย์พิเศษ เชี่ยวชาญด้านปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ เกษตรอินทรีย์ และการทำน้ำหมักสูตรต่างๆ

อ.อำนวย จ่างสกุล

อาจารย์พิเศษปราชญ์ชาวบ้าน เชี่ยวชาญหลายด้าน ให้ความรู้เรื่องการเผาถ่านทำน้ำส้มควันไม้ การตัดต่อกิ่ง ทาบกิ่งผลไม้นานาชนิด และสิ่งประดิษฐ์อีกมากมาย

คุณวีระยุทธ์ ศรีเลอจันทร์ (ทอง ธรรมดา)

วิทยากรพิเศษ ให้ความรู้เรื่องของการทำบ้านดิน และบ้านฟาง นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวันในการพึ่งตนเอง

คุณโจน จันได

อาจารย์พิเศษ เชี่ยวชาญด้านปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ เกษตรอินทรีย์ และการทำน้ำหมักสูตรต่างๆ

คุณวินากร สิทธิพันธุ์

วิทยากรประจำศูนย์ปราชญ์ชาวบ้านที่อินทร์บุรี มาให้ความรู้ด้านการทำสบู่ และแชมพูสมุนไพร น้ำยาล้างจาน น้ำยาอเนกประสงค์ และดูแลด้านการพยาบาล

คุณสุชาติ ศรีเลอจันทร์

วิทยากรพิเศษ ผู้เชี่ยวชาญเรื่องของการขยายพันธุ์ไม้ การทาบกิ่งเสียบกิ่งไม้ดอกไม้ประดับให้ออกดอกสวยงาม

พิธีกรประจำศูนย์ฝึก

คุณยิ่งธรรม อุดมสุข

วิทยากรประจำศูนย์อบรมเนินพอกิน ให้ความรู้เรื่องการใช้สมุนไพร กำจัดแมลง การควบคุมโรคพืช เรื่องพลังงานแก๊สชีวภาพ (Bio gas) และเรื่องการปลูกพืชในพื้นที่จำกัด

คุณขอบฟ้า ศรีสุข จากปฐมอโศก

วิทยากรประจำศูนย์ฝึก ให้ความรู้เรื่องการเพาะถั่วงอก ระบบตัดราก การนำเทคโนโลยี มาใช้ในการรดน้ำถั่วงอก และการทำจุลินทรีย์เพื่อใช้ในภาคเกษตร

คุณต้นฝัน แสงอาทิตย์ จากสันติโศก

พิธิกรประจำศูยน์ฝึกให้ความรู้เรื่องของอาหารมังสวิรัติ และเพื่อสุขภาพ ฝ่ายสันทนาการ และบริการพยาบาล

คุณนพพล จรัสวิไกรกุล จากปฐมอโศก

วิทยากรประจำศูนย์ฝึก ให้ความรู้เรื่องการเพาะถั่วงอก และเป็นพิธีกรฝ่ายสันทนาการ ประจำศูนย์อบรม